Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
< >
1 2 3 4 5

Zarządzanie przepływem środków pieniężnych przedsiębiorstwa, ich planowanie i optymalizacja

Strona 1

Zarządzanie gotówką przedsiębiorstwa jest ważną częścią ogólnego zarządzania jego działalnością finansową. Pozwala rozwiązywać różne problemy zarządzania finansami i jest podporządkowany jego głównemu celowi [5, s. 140].

Proces zarządzania gotówką przedsiębiorstwa opiera się na pewnych zasadach, z których główne są.

1. Zasada autentyczności informacyjnej. Podobnie jak każdy system kontroli, zarządzanie przepływem środków pieniężnych przedsiębiorstwa musi być wyposażone w niezbędną bazę informacji. Różnice w metodach rachunkowości w naszym kraju od metod przyjętych w praktyce międzynarodowej dodatkowo komplikują zadanie stworzenia wiarygodnej bazy informacyjnej do zarządzania przepływami pieniężnymi przedsiębiorstwa [25, s. 10]. W tych warunkach zapewnienie zasady rzetelności informacyjnej wiąże się z realizacją złożonych obliczeń, które wymagają ujednolicenia podejść metodologicznych.

2. Zasada równoważenia. Zarządzanie gotówką przedsiębiorstwa dotyczy wielu ich gatunków i odmian uwzględnianych w procesie ich klasyfikacji. Ich podporządkowanie tym samym celom i celom zarządzania wymaga zapewnienia równowagi przepływów pieniężnych firmy według rodzaju, wolumenu, przedziału czasowego i innych istotnych cech. Wdrożenie tej zasady wiąże się z optymalizacją przepływów pieniężnych firmy w procesie zarządzania nimi.

3. Zasada skuteczności. Przepływy pieniężne przedsiębiorstwa charakteryzują się znacznym nierównomiernym odbiorem i wydatkami pieniężnymi

fundusze w kontekście poszczególnych przedziałów czasowych, co prowadzi do powstawania znacznych ilości tymczasowo wolnych środków pieniężnych spółki fundusze w kontekście poszczególnych przedziałów czasowych, co prowadzi do powstawania znacznych ilości tymczasowo wolnych środków pieniężnych spółki. Zasadniczo te tymczasowo wolne salda środków pieniężnych mają charakter nieproduktywnych aktywów (do czasu ich wykorzystania w procesie biznesowym), które tracą swoją wartość w czasie, z powodu inflacji iz innych powodów. Wdrożenie zasady efektywności w procesie zarządzania przepływami pieniężnymi ma na celu zapewnienie ich efektywnego wykorzystania poprzez inwestycje finansowe firmy.

4. Zasada zapewnienia płynności. Duża nierówność niektórych rodzajów przepływów pieniężnych powoduje przejściowy niedobór środków przedsiębiorstwa, co niekorzystnie wpływa na jego poziom wypłacalności. Dlatego w procesie zarządzania przepływami pieniężnymi konieczne jest zapewnienie wystarczającego poziomu ich płynności w całym rozważanym okresie. Wdrożenie tej zasady zapewnia odpowiednia synchronizacja dodatnich i ujemnych przepływów pieniężnych w kontekście każdego przedziału czasowego rozważanego okresu [8, s. 633].

Biorąc pod uwagę rozważane zasady, organizowany jest specyficzny proces zarządzania przepływami pieniężnymi.

Głównym celem zarządzania przepływami pieniężnymi jest zapewnienie równowagi finansowej przedsiębiorstwa w procesie jego rozwoju poprzez zrównoważenie wielkości odbioru i wydatkowania środków oraz ich synchronizacji w czasie [17, s. 210].

W procesie zarządzania przepływami pieniężnymi rozwiązywane są następujące główne zadania:

· Bilans przepływów pieniężnych;

· Synchronizacja przepływów pieniężnych w czasie;

· Maksymalizacja dodatnich przepływów pieniężnych, co oznacza wzrost wielkości wpływów lub stopy przepływów pieniężnych;

· Minimalizacja ujemnych przepływów pieniężnych, co przejawia się spadkiem wolumenu wypływu lub spowolnieniem tempa wypływu środków pieniężnych;

· Maksymalizacja przepływów pieniężnych netto z późniejszą optymalizacją (minimalizacją) średniego salda gotówkowego przez pewien okres;

· Wdrożenie obiegu środków pieniężnych, ich nieprzerwanego i szybkiego przepływu z jednej formy do drugiej;

· Zwiększenie zwrotu z zainwestowanych środków poprzez kapitalizację zysków i zmniejszenie ryzyka finansowego [9, s. 180].

Proces zarządzania gotówką przedsiębiorstwa konsekwentnie obejmuje następujące główne etapy.

1. Zapewnienie pełnego i dokładnego księgowania przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa i tworzenie niezbędnych raportów. Ten etap zarządzania ma na celu wdrożenie zasady jego niezawodności informacyjnej. W procesie wdrażania tego etapu zarządzania przepływami pieniężnymi zapewniona jest koordynacja funkcji i zadań usług księgowych i zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Strony: 1 2 3 4 5 6

Informacje o ekonomii:

Koncepcja i treść analizy stabilności finansowej organizacji
W gospodarce rynkowej każda organizacja powinna zwracać szczególną uwagę na kwestię finansów. Aby efektywnie zarządzać finansami, organizacje muszą systematycznie przeprowadzać analizy finansowe. Celem analizy finansowej jest wszechstronne badanie kondycji finansowej organizacji i wpływających na nią faktów ...

Wynagrodzenie menedżerów, specjalistów i pracowników
Płace mają niejednorodną strukturę. Odbicie w nim komunikacji, z jednej strony, między pracownikiem a państwem, a z drugiej strony, między pracownikiem a przedsiębiorstwem, decyduje o rozdzieleniu dwóch części w strukturze płac. Jedna część, zwana częścią taryfową, jest zainstalowana ...

Analiza bazy danych zobowiązań
Informacje do analizy rzeczywistej wartości zobowiązań zawarte są w bilansie, w załączniku do niego, w nocie objaśniającej oraz w rejestrach rachunkowości syntetycznej i analitycznej. Podsumowując i systematyzując dane wykorzystywane są konta syntetyczne i analityczne do negocjacji ...

Музеи в Москве самые интересные
Музей может быть не только сокровищницей искусства, но и также прекрасным архитектурным объектом. Посещать такие необычные креативные музеи всегда интереснее. Собранные в этих музеях коллекции

Бесплатный вход в музеи Москвы
Среди других бесплатных музеев представлены Галерея Герцена, Музей истории железнодорожной техники, «Дом на набережной», Музей шахмат, Дома-музеи К. Станиславского, М. Булгакова, Музей «Огни Москвы.РЕКЛАМА

Музеи Винницы
Литинский краеведческий музей им. У. Кармалюка Музей расположен в здании известной прежде Литинской крепости – тюрьмы. Тут был заключен герой народа Устим Кармалюк. Крепость имеет статус памятника истории

Научные музеи Одессы
При одесских вузах (а они существуют с конца 19 в.) работает 5 музеев. Туристы туда никогда не заглядывают: такие музеи себя не рекламируют, материалов о них вы не найдете в информационных туристических